Herman Krans advocaat

Uw advocaat?

persoon
visie
plezier
> Lees verder

Wat doe ik?

adviseren
procederen
varia
> Lees verder

Kosten

mogelijkheden
> Lees verder

Spelregels en kleine lettertjes

Privacyverklaring van Herman Krans Advocaat (hierna: HKA)

Algemeen
HKA respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die aan HKA worden verstrekt of anderszins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden
HKA verwerkt uw persoonsgegevens alleen met de volgende doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • advisering, bemiddeling, verwijzing;
  • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
  • het innen van declaraties.

Welke persoonsgegevens verwerkt HKA?
HKA verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt.

  • basisgegevens, zoals uw voorna(a)m(en), achternaam, eventuele titel;
  • contactgegevens, zoals (post)adres, telefoonnummer en mailadres;
  • geboortedatum en –plaats;

Deze persoonsgegevens zijn:

  • door u als betrokkene op eigen initiatief verstrekt;
  • door derde partijen aan HKA kenbaar gemaakt (waaronder wederpartijen);
  • via openbare bronnen (zoals Kadaster en Kamer van Koophandel) bekend geworden.

Grondslag gegevensverwerking
Bij HKA vindt gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en HKA, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden
HKA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van HKA, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoons-gegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Beveiliging persoonsgegevens
HKA zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een correct beveiligingsniveau te waarborgen. HKA maakt gebruik van diensten van derde partijen (zoals een IT-leverancier) en heeft met deze partijen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
HKA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving (10 jaar) te voldoen.

Uw rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan onderstaand adres. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht.

Cookies
HKA maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke gegevens over u verzamelen als u deze website bezoekt.

Vragen/contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Herman Krans
Kerkhof 16
7201 DM  ZUTPHEN
tel. 0575-582320
herman@kransadvocaat.nl

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 vastgesteld.